Statut Fundacji
188
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-188,bridge-core-2.8.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-27.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI
„Jaćwież”
z siedzibą w Suwałkach

                                                                                                   

Postanowienia ogólne

1

 1. FUNDACJA „Jaćwież” zwana dalej ,,Fundacją”, ustanowiona została przez Pana Pawła Jaroch zwanym dalej ,,Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Urbanowicza w dniu 03.12.218 r. (Rep. A nr 11127/2018), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 3. Fundacja została powołana dla realizacji celów społecznych. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą i osiągać z tego tytułu dochody jedynie w celach pomocniczych.

2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Suwałki.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały i filie.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3

  1. Fundacja posiada osobowość prawną.
  2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. sportu.

 4

Fundacja używa pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę.

 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

6

Celem Fundacji jest:

1) wspieranie i rozwój kultury, oświaty, wychowania i sportu, w szczególności środowisk sportowych, w tym środowisk szachowych,
2) upowszechnianie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży, seniorów, w tym osób niepełnosprawnych,
3) nauka, edukacja i wychowanie społeczeństwa poprzez propagowanie gry w szachy,
4) organizacja, wspieranie i promocja sportu w szczególności szachów,
5) inicjowanie różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz aktywizacji środowiska dzieci, młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych,
6) upowszechnianie i organizacja współzawodnictwa sportowego oraz promocja kultury fizycznej, sportu, rekreacji,
7) organizowanie szkolenia sportowego poprzez prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych,
8) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
9) opracowywanie i wspieranie programu nauczania gry w szachy w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
10) udzielanie pomocy materialnej szachistom ze szczególnym uwzględnieniem wywodzących się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,
11) organizowanie i wspieranie imprez szachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
12) prowadzenie klubu szachowego.

7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalność pożytku publicznego odpłatnej i nieodpłatnej poprzez :

 • organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, turniejów i zawodów,
 • organizowanie i prowadzenie szkółki szachowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • organizację imprez promocyjnych zachęcających do uprawiania sportu w tym nauki gry w szachy,
 • prowadzenie zajęć, lekcji, warsztatów i seminariów o tematyce sportowej,
 • organizowanie wyjazdów i turnusów sportowych, szkoleniowych i turniejowych,
 • wspomaganie podopiecznych w realizacji założeń sportowych, w tym udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej umożliwiającej branie udziału w turniejach sportowych,
 • wspieranie, rozwój i promocję polskiego sportu, dzieci, dorosłych i seniorów
 • promowanie dyscyplin sportowych i korzyści wynikających z ich uprawiania,
 • działanie na rzecz dzieci i młodzieży,
 • inicjowanie i organizowanie obozów sportowych eventów sportowych i meetingów dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • wspieranie działalności klubów sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej,
 • współpracę z innymi organizacjami i klubami sportowymi
 • współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w obrębie objętym celami statutowymi Fundacji
 • promocję młodych zawodników,
 • wspieranie i organizowanie wolontariatu dla wsparcia projektów sportowych
 • organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele statutowe Fundacji
 • wspieranie poprzez akcje informacyjne, edukacyjne i sportowe działalności pożytku publicznego,

 Majątek i dochody Fundacji

 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące  złotych) oraz inne mienie uzyskane przez Fundację w czasie jej działalności.

9

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 • Darowizn, spadków, zapisów, dotacji i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych,
 • Zbiórek i imprez publicznych,
 • Wpływów z udziałów w zyskach osób prawnych,
 • Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • Odsetek bankowych,
 • Nawiązek orzekanych przez sądy,
 • Pozostałości funduszy indywidualnych zbiórek, nie wykorzystanych w trakcie trwania umowy o udostępnieniu konta Fundacji,
 • Dochodów z działalności gospodarczej.

10

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

Organy Fundacji

11

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd.

12

 1. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków Zarządu, w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych przez Fundatora, w drodze pisemnego rozporządzenia.
 2. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji, którego wysokość nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Fundator w drodze pisemnego oświadczenia.

 13

 1. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
 2. pisemnej rezygnacji,
 3. śmierci,
 4. odwołania (ust. 2).
 5. Fundator może odwołać członka Zarządu w każdym czasie w drodze pisemnego rozporządzenia.

  14

  1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundacją na zewnątrz.
  2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, nie zastrzeżonych dla innych jej organów, a w szczególności:
 1. reprezentowanie Fundacji w stosunkach z osobami trzecimi,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 3. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania i planów finansowych Fundacji,
 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 5. sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji,
 6. tworzenie i znoszenie zakładów, oddziałów i filii,
 7. powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 8. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników,
 9. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,
 10. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
 11. ustanawianie pełnomocników do zastępowania Fundacji w sprawach cywilnych, sądowych lub administracyjnych, w tym w zakresie zawierania umów z instytucjami zarządzającymi lub grantodawcami i do realizacji projektów.
 12. kierowanie prowadzoną przez fundację działalnością gospodarczą oraz podejmowanie decyzji w przedmiocie jej zakresu lub dalszego prowadzenia.

15

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na: posiedzeniach osobiście, albo w formie głosowania: pisemnego lub telefonicznego lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS) lub pocztą elektroniczną, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, informując pozostałych członków Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia: pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub krótką wiadomością tekstową (SMS), a w przypadku braku takiej możliwości – listem poleconym – na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu informują Prezesa Zarządu o swoich: adresach do korespondencji, adresach poczty elektronicznej i numerach telefonów komórkowych do użycia na potrzeby z tego paragrafu Statutu.

16

  1. Uchwały Zarządu dla swej ważności wymagają zwykłej większości głosów.
  2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
  3. Do ważności uchwał Zarządu w sprawach nabywania lub zbywania nieruchomości lub użytkowania wieczystego, albo udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, konieczna jest jednomyślność wszystkich członków Zarządu.

 

 Sposób reprezentacji

 17

  1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

 

 Działalność gospodarcza Fundacji

 18

 

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w celu stałego uzyskiwania środków na finansowanie działalności statutowej. Prowadzenie działalności gospodarczej ma charakter pomocniczy dla realizacji celów statutowych.

19

Na działalność gospodarczą z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

 20

 1. Działalność gospodarcza jest prowadzona bezpośrednio przez samą Fundację.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może polegać także na uczestnictwie w spółce, spółdzielni lub wspólnym przedsięwzięciu. We władzach spółek i spółdzielni Fundacja jest reprezentowana przez Zarząd lub wskazanego przez Zarząd pełnomocnika.
 3. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia roku w którym Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 4. W przedmiocie zmiany zakresu prowadzenia działalności gospodarczej lub zakończenia jej prowadzenia decyduje Zarząd w formie uchwały o zmianie statutu.

 21

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego
32.40.Z Produkcja gier i zabawek
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
58.11.Z Wydawanie książek
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.12.Z Działalność klubów sportowych
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana

22

Działalność gospodarczą Fundacji organizuje i kieruje jej Zarząd.

23

Działalność gospodarcza Fundacji jest prowadzona na zasadach rachunku ekonomicznego. Koszty działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio przez Fundację są pokrywane z majątku Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

24

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

25

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 Likwidacja Fundacji

26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez jej Zarzą
 4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
 5. zgłoszenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie otwarcia likwidacji Fundacji,
 6. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszenia prasowego do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
 7. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
 8. sporządzenie planu finansowego likwidacji Fundacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
 9. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji,
 10. zgłoszenie ukończenia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
 11. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum pań
 12. Po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji pozostałe środki majątkowe mogą być przeznaczone na cele tożsame z celem Fundacji określonym w § 6 i utworzenie nowej Fundacji lub też mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o tożsamych lub zbliżonych celach.

Zmiana Statutu

27

 1. Statut Fundacji i cele Fundacji mogą być zmienione w trakcie działania Fundacji.
 2. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd jednomyślnie, na podstawie uchwały.
 3. Zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu do właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego.

Postanowienia końcowe

28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.